Temel Bilimler

SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLER ANABİLİM DALI

 

Anabilimdalı başkanlığını vekaleten Prof. Dr. Sezginer TUNÇER’in yürüttüğü Temel Bilimler Anabilimdalı; İçsular Biyolojisi ve Deniz Biyolojisi olmak üzere iki bölümden oluşmakta ve  2 Profesör, 7 Doçent, 2 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi, 3 Doktoralı olmak üzere 5 Araştırma Görevlisi toplam 17 akademisyen görev yapmaktadır. Anabilim Dalın’da yüksek lisans ve doktora düzeylerinde ekolojik tabanda sucul organizmaların dağılımı, fizyolojileri, stres unsurlarına karşı biyokimyasal cevapları gibi birçok alanda araştırmalar yapılmaktadır. Ayrıca, bütüncül bir yaklaşım ile sucul ekosistem biyoçeşitliliği ve bunları etkileyen faktörler; uzaktan algılama, coğrafi bilgi sistemleri, sualtı görüntü işleme, yapay zeka teknikleri (fuzzy ve neural network gibi) ve risk değerlendirme metotları kullanılarak eğitim ve araştırmalar yürütülmektedir. Yapılacak çalışmalarda multi-disipliner yapının ön planda tutulmasına ve çıkan sonuçların toplum ile paylaşılmasına önem verilmektedir.

 

Misyonumuz

 • Teorik ve uygulamalı eğitim programıyla alanında uzman “Yüksek Mühendis”, ve “Akademisyen” yetiştirmek
 • Temel Bilimler alanındaki son değişiklikler ve gelişmeleri öğrencilere aktarmaya çalışmak
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde, disiplinler arası “Araştırma ve Çalışmalarda” bulunmak
 • Yenilikçi ve inovatif  projeler geliştirmek ve yürütmek
 • Akademik çalışmaların yaygın etkisini arttırmak için farklı kurum ve kişilere paydaş olarak çalışmalarda yer vermek
 • Yapılan çalışmalar sonucu elde edilen bilgilerin toplum ile paylaşılmasını sağlamak

Vizyonumuz

 • Eğitim, araştırma ve hizmet alanında sorunların etkin olarak çözümlemek
 • Ulusal ve uluslararası değişim programlarıyla öğrencilerin liderlik, iletişim, yaratıcı düşünme ve küresel perspektif kazanma yeteneklerini geliştirmek
 • Sorunların çözüm önerileri ile birlikte ele alınması, kısa ve uzun vadeli stratejilerin belirlenmesi, uygulanması ve sürdürebilirliği sağlamak
 • Alanı ile ilgili yenilikçi projelerin üretmek ve gerçekleştirmek
 • Temel bilimler alanında bilim dünyasına, sektöre ve topluma öncülük etmek
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel bir çekim merkezi olmak

Uluslararası İşbirliği Faaliyetlerimiz

 

Fakültemiz ile Japonya Tokyo Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Üniversitesi arasında Akademik ve Eğitim işbirliği anlaşması imzalanmış, 2003 yılından bu yana öğrencilerimiz bir yıl süreli eğitim programı için bu üniversiteye gitmektedirler. Bunun yanı sıra Anabilim dalımız Çek Cumhuriyeti Ostrava Üniversitesi Biyoloji Bölümü ve Archipelagos Institute of Marine & Environmental Research of the Aegean Sea, Finlandiya Helsinki Üniversitesi Eczacılık Fakültesi (Faculty of Pharmacy) ile işbirliği içerisindedir. Ayrıca Erasmus ve Mevlana programları kapsamında dünyanın çok çeşitli ülkeleri ile her yıl öğretim üyesi ve öğrenci değişimi yapılmaktadır.

 

ARAŞTIRMA LABORATUVARLARIMIZ

 

Su Kalitesi Laboratuvarı

Bu laboratuvarda su kalitesinin belirlenmesi için su analizleri yapılmaktadır. Ekolojik çalışmaların da yer aldığı laboratuvarda, proje ve araştırmalardan elde edilen sucul makroomurgasız örneklerin oluşturduğu zengin bir arşiv bulunmaktadır.

 

 

Planktonoloji Laboratuvarı

Denizel ve içsu sistemlerinde alt besin ağı ilişkilerinin ortaya çıkarılması ile ilgili olarak fitoplankton-zooplankton çalışmaları yapılmaktadır.

 

 

Canlı Kaynaklar Laboratuvarı

Öğrencilerin ders uygulamalarında da kullanılan laboratuvarda, fakülte bünyesinde yapılan projelerden elde edilen deniz canlılarına ait örnekler bulunmaktadır.

 

 

Ekotoksikoloji Laboratuvarı

Bu laboratuvarda  nanopartiküllerinde yer aldığı aquatik toksikoloji çalışmaları yürütülmektedir. Ayrıca toksik maddelerin aquatik canlılar üzerine olan etkileri genotoksikolojik metotların da kullanıldığı yöntemlerle belirlenmektedir. Ardından sucul çevre risk değerlendirme ile laboratuvarda risk haritaları ve matematiksel modellemeler yapılmakta ve ileriye yönelik tahminler oluşturulmaktadır. Bunun yanında, iklim değişikliğinin sucul organizmalar üzerine etkilerinin belirlenmesi ekotoksikoloji laboratuvarının diğer bir çalışma alanını oluşturmaktadır.