Laboratuvarlar

LABORATUVAR VE ÜNİTE ADI

 

Akvaryum Balıkları Üretim ve Araştırma Ünitesi (Oda 45)

 
 

Avlama Teknolojisi Araştırma Laboratuvarı (Oda 73)

 
 

Balıkçılık Biyolojisi Araştırma Laboratuvarı (Oda 49)

 
 

Su Ürünleri Histoloji ve Biyokimya Araştırma Laboratuvarı (Oda 71)

 
 

Canlı Kaynaklar Öğrenci Laboratuvarı (Oda 48)

 
 

Canlı Kaynaklar Ünitesi (Oda 3)

 
 

Ekotoksikoloji Araştırma Laboratuvarı (Oda 72)

 
 

İşleme Teknolojisi Araştırma Laboratuvarı (Oda 50)

 
 

Su Ürünleri Mikrobiyoloji Araştırma Laboratuvarı (Oda 74)

 
 

Planktonoloji (Oda 51)

 
 

Su Ürünleri Temel Analiz Araştırma Laboratuvarı (Oda 94)

 
 

Plankton Stok Birimi (Oda 3-d)

 
 

Deniz ve İç Sular Biyolojisi Araştırma Laboratuvarı (Oda 52)

 
 

Su Ürünleri Yem ve Gıda Analiz Araştırma Laboratuvarı (Oda 53)

 
 

Dardanos Kayıkhane Birimi

 

Dardanos Dalış Birimi

 

Dardanos Deniz Canlıları Araştırma ve Uygulama Birimi

 

Zebra Balığı Üretim Lab. (Zemin kat)

 
 

 

Avlama Teknolojisi Araştırma Laboratuvarı (Oda:73)

Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin 6. yarıyılda ki Balık Avlama Tekniği, 7. yarıyıldaki Av Araçları Yapım Tekniği ve Sportif Balıkçılık derslerinde ve Avlama ve İşleme Teknolojisi yüksek lisans öğrencilerinin uygulama derslerinde kullandıkları bu laboratuvarda öğrenciler ağ örme, ağ kesme, ağ tamiri, olta yapımı, paraketa yapımı, sepet yapımı gibi konularda uygulamalı olarak eğitilmekte ve ders sonunda her öğrenci kendi ağını ve oltasını üretmektedir. Aynı zamanda Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyelerinin yürüttüğü BAP, TUBİTAK projelerinin arazi çalışmalarında kullanacakları av araçlarının hazırlanması, tamiri bu laboratuvarda gerçekleşmekte ve elde edilen örnekler bu laboratuvarda ölçülüp değerlendirilmektedir.

Balıkçılık Biyolojisi Araştırma Laboratuvarı (Oda:49)

Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin VI. yarıyılda verilen Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyon Dinamiği dersi ayrıca II yarıyılda verilen Balık Biyolojisi dersi kapsamında kullandıkları bu laboratuvarda kemikli ve kıkırdaklı balık türlerinin biyolojisi, anatomisi ve morfolojisi incelenmekte, türlerin hassas ölçümleri yapılmakta ve yaş tayinleri belirlenmektedir. Yüksek hassasiyetli cihazlar ile makro ve mikro kesitler alınarak yaş tayini ve histoloji alanında çalışmalar yapılmaktadır. Araştırma amaçlı kullanılan bu laboratuvar Yüksek lisans ve Doktora öğrencilerinin tez çalışmalarında da kullanılmaktadır.

Biyokimya Laboratuvarı

Biyokimya Laboratuvarı'nda histolojik çalışmalar; besinsel nem, kül ve yağ oranı tayinleri; sıcak hava sirkülasyonlu ve liyofilize kurutma işlemleri; et verimi değerleri ile organik ve inorganik madde tayinleri yapılabilmektedir. Laboratuvarda lisans ve lisansüstü öğrencileri uygulamalı dersler ve tez çalışmaları kapsamında deneyler yapabilmekte, diğer tüm araştırmacılar da araştırma faaliyetleri kapsamında çalışmalarını yürütebilmektedir.

Canlı Kaynaklar Ünitesi (Oda:3)

Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin I. yarıyılda Genel Zooloji ve Genel Botanik, II. yarıyılda Su Omurgasızları ve Balık Morfolojisi ve Anatomisi, III. yarıyılda Balık Sistematiği, derslerinin uygulamaları bu laboratuvarda gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerin mühendis olduklarında gereksinim duydukları bu derslere ait bilgiler uygulamalı olarak aktarılmaktadır.

Ayrıca yaklaşık yedi yıldır düzenli olarak yaz döneminde gerçekleştirilen TÜBİTAK destekli “Yaz Bilim Kampı” projesinin de laboratuvar kısmı burada gerçekleştirilmektedir.

Ekotoksikoloji Araştırma Laboratuvarı (Oda:72)

Deniz ve tatlı su canlılarından doku elde edilmesi amacıyla ön işlem ve analizlerin yapıldığı araştırma ve ders laboratuvarıdır. Homojenizasyon, evaparasyon (azot ve vakum), soğuk muhafaza (-80 °C) ve spektrofotometrik (tekli ve çoklu okumalı spektrofotometre) ölçümler yapılabilmektedir. Dokuda antioksidan ve sindirim enzimleri, serumda biyokimyasal ve immunolojik analizler belirlenebilmektedir. Ayrıca bu laboratuvarda lisans ve lisansüstü derslerinin uygulamaları da yürütülmektedir.

İşleme Teknolojisi Araştırma Laboratuvarı (Oda:50)

Su Ürünleri Mühendisliği alanında, temel işleme teknolojilerinin uygulanması ve ilgili analizlerinin yapılması için kullanılan bir laboratuvardır. Laboratuvarda öğrenci ve araştırmacıların gereksinim duyduğu, temel alet, ekipman ve cihazlar bulunmaktadır. Laboratuvar olanakları; ön işlemler (taze veya işlem görmüş materyallere) ve sınırlı soğuk muhafaza için uygundur. Laboratuvar lisans, lisansüstü öğrenciler ve diğer tüm araştırmacılara çalışma olanağı sunmaktadır.

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Mikrobiyoloji laboratuvarında, Su Ürünleri Mühendisliği öğrencileri 3. yarıyıldan itibaren Genel Mikrobiyoloji dersinin uygulaması amacıyla laboratuvarda çalışmaya başlarlar. Öğrenciler 5. yarıyıldan itibaren ise alacakları Gıda Mikrobiyolojisi dersi ile bu laboratuvarda çalışmalarına devam eder. Bunun yanında, öğrenciler genel mikrobiyoloji dersini aldıktan sonra laboratuvar çalışmalarına dâhil olabilmekte veya izleyebilmektedir. Mikrobiyoloji laboratuvarında ders haricinde yapılan analizler bulunmaktadır. Bunlar; gıdalarda patojen ve bozulma bakterilerinin tespiti, analizi ve tanımlanması, su örneklerinde patojen veya ekolojik bakterilerin tespiti, analizi ve tanımlanması, tüm gıda ve su örneklerinde maya ve küf sayımı, örneklerden izole edilen mikroorganizmaların veya hazır olarak gönderilen mikroorganizmaların antibiyotik dirençlilik profilleri, herhangi bir maddenin istenilen mikroorganizma üzerine antimikrobiyal özelliğinin var olup olmadığının tespiti ve eğer var ise minimum inhibasyon konsantrasyonlarının belirlenmesi çalışmaları yapılmaktadır. Laboratuvar lisans, lisansüstü öğrenciler ve diğer tüm araştırmacılara yönelik olup çalışma yapılabilmektedir.

Plankton Stok Birimi (Oda:3-d)

Plankton Stok Birimi Laboratuvarı lisans programında yer alan Su Bitkileri ve Plankton Kültürü derslerinin uygulamalarında kullanılmaktadır. Mikroskobik ve makroskobik alglerin biyomas üretimleri ile pigment içerikleri çalışmalarının yapıldığı laboratuvarda Lisans ve Lisansüstü öğrenciler araştırma yapma imkânı bulabilmektedirler. 

Planktonoloji Laboratuvarı (Oda:51)

Bu laboratuvarda araştırma amaçlı olarak sucul sistemlerden (içsu ve deniz) alınan su örneklerinin mikroskop altında fitoplankton ve zooplankton tayinleri yapılmakta ve hücre sayımları gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda sudaki askıda katı madde, askıda çözünmüş madde derişimlerinin, klorofil-a miktarının belirlenmesi ve birincil üretim miktarının kantitatif olarak tayin edilmesi, sudaki azot, fosfor, silikat gibi besin elementleri miktarlarının tayini ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Lisans öğrencileri için Su Kalitesi ders uygulamaları bu laboratuvarda gerçekleştirilirken, Lisansüstü öğrenciler araştırmalarında da su kalitesi analizleri ve mikroskobik analizler için bu laboratuvar olanaklarından faydalanmaktadır.

Su Kalitesi Laboratuvarı

Temel Bilimler Bölümü Su Kalitesi Laboratuvarı, öğretim üyelerinin araştırma projelerinde elde ettikleri materyalleri koruyup edip değerlendirdikleri, tür teşhislerinin yapıldığı, arazi ekipmanının uygun şekilde muhafaza edildiği bir laboratuvar özelliği taşımaktadır.

Musluklu ve ışıklandırmalı tezgâhlarda, deniz ve iç sulardan alınan bentik örneklerin yıkanıp, işlenmesi uygulamaları yapılmaktadır. Aynı tezgahlarda bulunan Stereo ve ışık binoküler mikroskoplarında da çeşitli bir hücreli bitki ve hayvan ve omurgasız organizmalara ait taksonomik teşhisler yapılmaktadır. Ayrıca, labortuvarda bu omurgasız canlıların uygun şekilde katalog halinde saklandığı bir Limnoloji Müzesi mevcuttur.

Su kalitesi laboratuvarı içerisindeki ayrı bir bölmede ise ham protein tayini yapılan ve Kjeldahl cihazlarının bulunduğu bir alan yer almaktadır. Çeker ocak altında bulunan bu cihazlar kapalı bir ortamda çalıştırılmaktadır.

Su kalitesi laboratuvarı yukarıda sayılan tüm laboratuvar uygulamalarının yanında, Temel Bilimler öğretim üyelerinin Lisans ve Yüksek Lisans derslerinin bir kısmını ve uygulamalarını gerçekleştirdiği aktif bir laboratuvar özelliği taşımaktadır.

Yem ve Gıda Analiz Laboratuvarı

Bu laboratuvar, Su Ürünleri Mühendisliği alanında, yem ve besinsel gıdaların analizlerinin yapılması ve uygulamasında kullanılmaktadır. Laboratuvarda özellikle ileri analiz tekniklerinde kullanılan kromotografik cihazlar bulunmaktadır. Laboratuvar ön işlemler kısmı ve ileri analizler olarak iki kısımdan oluşmaktadır. Laboratuvar lisans, lisansüstü öğrencilere ve diğer tüm araştırmacılara çalışma imkânı sunmaktadır.

Zebra Balığı Üretim Laboratuvarı (Zemin Kat)

Günümüzde, kanser, toksikoloji ve genetik alanında yapılan çalışmalarda model organizma olarak kullanılan zebra balığı (Danio rerio), Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi bünyesi içerisinde “Larval Balık Beslemesi” üzerine lisans ve lisansüstü düzeyde yapılan çalışmalarda kullanılmaktadır. Bu laboratuar aynı zamanda IV. sınıfta verilen “Akvaryum Balıkları Yetiştiriciliği” dersi için balık üretimi ve larval balık yetiştiriciliği konuları kapsamında uygulama amaçlı da kullanılmaktadır.