Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü

SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Yeşim BÜYÜKATEŞ

Bölüm Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Deniz Anıl ODABAŞI

Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü, 6 Profesör, 2 Doçent, 1 Dr. Öğretim Üyesi, 2 Araştırma Görevlisi Dr, ve 1 Öğretim Görevlisinden oluşan akademik kadrosu ile Su Ürünleri Mühendisliği Bölümünde lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.  Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümünde, Balıkçılık Temel Bilimler Ana Bilim Dalı, İç Sular Biyolojisi Ana Bilim Dalı ve Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı olmak üzere 3 ana bilim dalı bulunmaktadır. Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümünün temel amacı, kalite odaklı, deniz ve iç su bilimlerinde güncel ve yetkin bilgi ve tecrübeye sahip, çevresel farkındalığı yüksek, çözüm odaklı lisans ve lisansüstü öğrencisi yetiştirmektir. Su ekosistemindeki besin ağı, enerji akışı, su kalitesi, sucul biyoçeşitlilik ve sürdürülebilirliğinin sağlanması ile ilgili araştırmaların yanında; su kirliliği, mikroplastik kirliliği, müsilaj ve iklim değişikliğinin su kaynakları ve ekosistem üzerindeki etkilerinin belirlenmesi ile ilgili araştırmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda, bölümümüzde BAP, TÜBİTAK, KAMU, AB COST tarafından desteklenen projeler yürütülmekte ve elde edilen sonuçların toplum ile paylaşılmasına önem verilmektedir.

Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı

Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı, deniz ve lagün ekosistemlerindeki biyoçeşitlilik ve su kalitesi, oşinografi, ekotoksikoloji, planktonik organizmalar, omurgalı ve omurgasız ekolojisi, balıkların tür kompozisyonu, deniz suyunda ve canlılarındaki mikroplastik, ağır metal kirliliği, tür stokları, nesli tehlikede olan türlerin izlenmesi, kıyı ekosistemi, kirleticilerin deniz ekosistemine etkileri gibi alanlarda ulusal ve uluslararası proje faaliyetleri yürütülmektedir.

Anabilim Dalı Öğretim Elemanları

Prof. Dr. A. Suat ATEŞ (Başkan)

Prof. Dr. Yeşim BÜYÜKATEŞ

Prof. Dr. Muhammet TÜRKOĞLU

Prof. Dr. Ekrem Ş. ÇELİK

Dr. Öğr. Üyesi Seçil ACAR

 

İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı

İçsular Biyolojisi Anabilim Dalında, akarsu, göl, gölet, baraj gölleri, sulak alanlar, lagüner alanların su kalitesi, biyoçeşitliliği, tür çeşitliliğinin sürdürülebilirliği, istilacı tür, rehabilitasyon faaliyetleri, omurgalı ve omurgasız canlı envanterinin belirlenmesi ve genetik çeşitliliği ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler yürütülmektedir. Günümüzde iklim değişikliği sonucu önemi giderek artan su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliği ile ilgili sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirilerek toplumsal farkındalığa önemli katkılar sağlanmaktadır. 

 

Anabilim Dalı Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Deniz Anıl ODABAŞI (Başkan)

Doç. Dr. Selçuk BERBER

Doç. Dr. Serpil ODABAŞI

Öğr. Gör. Pınar İŞMEN

 

Balıkçılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı

Balıkçılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı’nda, deniz ve iç sularımızda yaşayan balıkların biyolojik, genetik ve ekolojilerinin belirlenmesi, ekosistemdeki ilişkileri, deniz kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ile ilgili alanlarda ulusal ve uluslararası proje faaliyetleri yürütülmektedir. Program, öğrencilere balıkçılık sektörünün temel prensiplerini, balık türlerinin biyolojik özelliklerini, ve su ürünleri ekosistemlerinin işleyişini anlatmaktadır. Ayrıca, modern araştırma yöntemleri ve teknolojileri üzerine odaklanarak öğrencilere bilimsel bir perspektif kazandırmakta ve sektördeki yeniliklere uyum sağlamalarını sağlamaktadır.

Anabilim Dalı Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Cahide Çiğdem YIĞIN (Başkan)

Arş. Gör. Dr. Dilek KAHRAMAN YILMAZ

Arş. Gör. Dr. Yusuf ŞEN